Caesarea Maritima en Caesarea Filippi

In de Bijbel komen twee plaatsen voor met de naam Caesarea: Caesarea zonder nadere aanduiding wordt in historische bronnen ook wel 'Caesarea Maritima' genoemd, dat wil zeggen: 'Caesarea aan Zee'. Daarnaast is er Caesarea Filippi, dat nu Banias heet. Hieronder wat foto's van beide plaatsen.

Foto's van Caesarea (Maritima)

Caesarea (voluit: Caesarea Maritima) was in de tijd van het Nieuwe Testament de hoofdstad van de Romeinse provincie Judea. De naam 'Caesarea' betekent: gewijd aan Caesar. Van de naam Caesar is ons woord 'keizer' afgeleid. De stad Caesarea is gebouwd tussen 22 voor Christus en 10 voor Christus in opdracht van koning Herodes de Grote, de koning die de kinderen in Bethlehem liet vermoorden (Mattheüs 2: 16-18). Voor die tijd was er alleen maar een kleine nederzetting, die Strato's Toren heette. Herodes wilde de Romeinse keizer Caesar Augustus eren door deze stad aan hem te wijden. In de stad liet hij een gigantische tempel bouwen, bedoeld om de keizer van Rome goddelijke eer te bewijzen.

Foto: Peter Troost

In het huidige Caesarea is een maquette te zien van de haven van Caesarea in een eerste eeuw. De aanleg van deze haven was een wonder van technisch vernuft. De haven was voor die tijd geweldig groot, dankzij de twee enorme havenhoofden. De restanten van deze havenhoofden zijn nu niet meer zichtbaar als je aan het strand staat. Op luchtfoto's zijn ze nog steeds goed te onderscheiden. Paulus heeft lange tijd gevangen gezeten in Caesarea (Handelingen 23 tot en met 26). Via deze haven is hijals gevangene ingescheept om naar Rome te worden gebracht (Handelingen 27).

Foto: Peter Troost

Ten zuiden van de haven zijn aan zee de restanten zichtbaar van een geweldig paleis, dat Herodes voor zichzelf had laten bouwen. In het jaar 6 na Christus kwam er een einde aan het gezag van de Herodessen over de provincie Judea. Vanwege het wanbestuur van Archelaüs, de zoon van Herodes de Grote, nam de Romeinse overheid rechtstreeks het heft in handen en ging Judea besturen door middel van een stadhouder. Het ligt voor de hand dat dit paleis toen werd gebruikt door de Romeinse stadhouders, zoals Pontius Pilatus, Felix en Festus.

Foto: Heidi van Loon

Dit is een replica van een steen, die in Caesarea gevonden is en waarop de naam te lezen is van Pontius Pilatus. Op een informatiebord dat naast de replica staat (foto hieronder) is goed te zien hoe je de letters kunt ontcijferen.

Foto: Heidi van Loon

Foto: Heidi van Loon

Caesarea was in de eerste eeuw een stad met grootse allure. Zo was er onder meer deze paardenrenbaan (hippodroom), waar de wagenrennen plaatsvonden.

Foto: Peter Troost

Het enorme theater uit de Romeinse tijd wordt ook vandaag de dag nog gebruikt voor concerten en voorstellingen.

Foto: Heidi van Loon

Omdat Caesarea geen waterbron had, werd er water aangevoerd vanuit het noordelijker gelegen Karmelgebergte. Voor deze wateraanvoer werd een dubbel aquaduct gebouwd.

Foto: Peter Troost.

De Kruisvaarders bouwden op de restanten van Caesarea een kleinere stad, die door middel van dikke muren werd versterkt.

Foto: Heidi van Loon

Foto's van Caesarea Filippi

Het andere Caesarea, Caesarea Filippi, is gelegen aan de voet van de berg Hermon, op de Golan Hoogvlakte, in het noorden van Israël. Ook in deze stad liet Herodes de Grote een enorme tempel voor de Romeinse keizer bouwen. De stad heette toen Paneas, waarvan de huidige naam Banias is afgeleid. De zoon van Herodes, Filippus de viervorst, verfraaide de stad en noemde haar Caesarea, naar dezelfde keizer Caesar Augustus. Om deze stad te onderscheiden van Caesarea aan Zee werd meestal gesproken over Caesarea Filippi, 'Caesarea van Filippus'. Op de foto is links een grote grot te zien, de grot van Pan. Voor deze grot stond de tempel van Augustus. Hier werd aan de Romeinse keizer goddelijke eer bewezen. En juist hier, in Caesarea Filippi, vroeg Jezus aan Zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des Mensen, ben?' Daarop beleed Petrus zijn geloof: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God' (Mattheüs 16: 13-16). In de eeuwen die volgden zouden vele christenen de marteldood sterven, juist omdat ze de keizer geen offer wilden brengen en alleen Jezus als Heer wilden belijden.

Foto: René van Loon

Op een informatiebord in Banias staat deze tekening van Caesarea Filippi. Links is de tempel van Augustus te zien, gebouwd voor de grot van Pan.

Foto: René van Loon

Wie in de grot van Pan kijkt, ziet nu een bodem. De grot is opgevuld met puin en steen. In de Oudheid was dit een diepe afgrond, met lager daarin water. Dit is één van de bronnen van de rivier de Jordaan. Het water komt vlakbij de grot naar buiten. Deze afgrond werd in de oudheid gezien als een poort van de ‘hades’, het dodenrijk. Vóór de grot van Pan stond de tempel van Augustus. Vanuit de achterzijde van deze tempel wierp men offers de afgrond in. Verdween een offer in het water, dan was dit een teken dat de goden het offer aanvaard hadden. Als er echter bloed meekwam met het water dat uit de bron naar buiten stroomde, dan was het offer blijkbaar niet aanvaard (zie informatiepaneel hieronder). Jezus zegt juist op deze plaats tegen Petrus: 'Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.’ 

Foto: René van Loon

Foto: René van Loon


PowerPoint-presentatie Caesarea Maritima en Caesarea Filippi

12 Caesarea.ppt 12 Caesarea.ppt
Grootte : 16892 Kb
Type : ppt

Links naar andere websites over beide Caesarea's

 

 

 

 


Caesarea Maritima op de kaart


Caesarea Filippi (Banias) op de kaart